دسته: شطرنج سیاسی

فرانسه و صدور مهره های بدل آزادی

فرانسوی ها در سال ۱٨٨۶ پس از اینکه مهره آزادی خویش را به آمریکا دادند وارد عرصه ای شدند که آن را شطرنج سیاسی مینامند. در این شطرنج فرانسوی ها با گشایش ناپلئونی دو مهره آزادی بدلی دیگر به ایران زدند، روح الله الموسوی اول که ایران را بدل به […]