روز: اکتبر 17, 2023

نشاید که نامت نهند آدمی

شدت جنایات علیه کودکان و کودک کشی چنان است که نمیتوان کسانی را که در این جنایت دخیل هستند از جمله انسانیت نهاد، بمب هایی که ارزش دلاری آنها از یک مدرسه گرانتر است چنان کودکان را درو میکنند که آدمیت باید نگران از دست رفتن آخرالزمانی انسانیتش باشد. شاید […]