دسته: حافظ

زبان پارسی، زبان فحش (سگ زبانی) یا لسان الغیب؟

غالبا در جهان, ایران به عنوان سرزمین شعرا و سخن سرایان زبردست شناخته میشود. ساختار و شیوایی ازلی پارسی ، در منطق و امثال و حکم همچنان بی نظیر و اعجازآمیز است.در زبان پارسی ، شیوه های سخن سرایی و اوزان شعر پارسی هر یک بیانگر احوالات درونی سخنگو و […]

نظام جهانی و وظیفه فردی در رد و قبول معیارهای آن – پل صراط (چینود پل)

دکتر امیرعلی رستم داودپور در جهان نظامی وجود دارد که بر اساس تحولات جمعی، قدرت سیاسی و اقتصادی و بعضا علمی در مدت چند صد سال اخیر ، جهان دو بلوکی و دوقطبی را به وجود آورده است. نظام دوقطبی فعلی بر مبنای پذیرفتن برتری های اقتصادی، اجتماعی و علمی […]

سرنوشت دین از نگاه حافظ: پایان رقت بار و سوختن حاصل دنیا و آخرت

دین اسلام

از نگاه حافظ گرامی دین سرنوشت رقت باری خواهد داشت و زهد یعنی ولایت زهاد و ریاکاری با کمک یکدیگر خرمن و حاصل دین را در این دنیا و آخرت خواهد سوزاند حافظ در این شعر از داس که بعدها به عنوان نماد کمونیسم انتخاب میگردد استفاده کرده و این […]