روز: می 15, 2024

بن بست دموکراتیک

قاعدتا تلاشهای آزادیخواهان با امید به رسیدن به نتیجه و برقراری نوعی نظام دموکراتیک و مبتنی بر ارزشهای آزادیخواهیست. جبهه های آزادیخواهی و کنش‌گران اجتماعی که بدنه جنبش های مدعی آزادیخواهی را تشکیل میدهند، ده ها، صدها و بلکه میلیونها نفر می‌باشند. در این مبارزات میلیونی، منویات و اعتقادات و […]

در نبود ارزش ها، حجاب ارزش میشود

در روزهای اخیر جمهوری اسلامی دور تازه ای از مبارزه با خواست مردم ایران در احقاق حقوق خود یعنی نفی حجاب اجباری و اختیار در انتخاب پوشش را که جز حقوق اولیه بشر می‌باشد را انتخاب کرده است. مانور جمهوری اسلامی در زمینه حجاب به عنوان یک «ارزش» در حالیست […]