نه شرقی نه غربی نوین

لزوم تکوین نظامهای جدید غیر دولتی  در مقابله با استانداردهای چندگانه بین المللی، The necessity of developing new non-governmental systems in dealing with multiple international standards،Amirali R. Davoudpour، Dissertation for LLM. (Legum Magister) in International Law

در جهان نظامهایی وجود دارد که بر اساس تحولات جمعی، قدرت سیاسی و اقتصادی و بعضا علمی در مدت چند صد سال اخیر ، جهان دو بلوکی و دوقطبی و یا چند قطبی را به وجود آورده است. نظام دوقطبی فعلی بر مبنای پذیرفتن برتری های اقتصادی، اجتماعی و علمی غربی یا پذیرفتن ایدئولوژی شرقی یعنی نظامهای استبدادی و نیمه استبدادی دچار تناقض های عدیده ایست که هر دو آنها خرد و استقلال فردی را به چالش کشیده و فردیت را در مقابل چالش های جدی در تصمیم گیری قرار میدهد، در این نظام، آدمی یا میپذیرد که زیبایی، اقتصاد و علوم غربی مایه سعادت زندگانی است و صمیمانه خویشتن را یا به صورت مهاجرت، یا تاثیر پذیری کورکورانه به غرب نزدیک میکند تا جایی که با قرعه کشی و لاتاری ، افتخار اقامت در به عنوان مثال آمریکا به او داده میشود. یا اینکه در نظام ایدئولوژیک شرقی میپذیرد که مورد بازخواست دولتی ، نقض حقوق فردی و اجتماعی مندرج در کتاب آفرینش قرار بگیرد.

ارجاع ما به کتاب آفرینش به جای حقوق بشر ، به این دلیل است که استفاده ابزاری از حقوق بشر در پدیده فلسطین و جنایات اسرائیل به همدستی برخی دول غربی چنان فاحش و تبعیض و آپارتاید اجتماعی رایج چنان بدیهی بود که نمیتوان به شمشیر حقوق بشری که جلوی چنان پدیده هایی را نمیتواند بگیرد به صورت کامل استناد کرد. کتاب آفرینش حق پوشش ، حق نوشیدن و حق سفر و رفت و آمد و مصاحبت با جنس مخالف را به طور طبیعی از مردم نقض نمیکند ولی نظامهای شرقی به عناوین پدرخواندگی در امور شخصی افراد به نام شرعیات دخالت هزاران ساله دارند. حقوق به مثابه طرح مساله رابطه بین اشخاص و گروههای اجتماعی در نظامهای چند قطبی بدون توجه به سهام مساوی یا متناسب افراد در جستجوی خوشبختی دچار نابهنجاری میگردد. مساله رهایی از قید سلطه کماکان در حقوق بین الملل حل نشده باقی مانده است[1]. از سوی دیگر نظام های مستقل اجباری به رعایت و اجرای حقوق در مقیاس بین الملل نمیبینند.. اکنون که دانسته شد، نظام دو قطبی جهانی مانند اختلال دو قطبی فردی مانع کنش های سازنده در اجماع جهانی به مانند تن واحده میشود، وظیفه اصلی فردی در مقابل رد و قبول معیارهای دو قطب چیست؟ در این چالش تصمیم گیری و به اصطلاح چینود پل و پل صراط است که انسان خردمند، مبارز و کامل پدید می آید. در همین چالش است که انسان مهربان، سودرسان و حتی اساطیری پدید می آید1


[1] بشریت و حاکمیتها (سیری در حقوق بین الملل)، مونیک شیمیلیه ژانرو، ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ 1382

  1. لزوم تکوین نظامهای جدید غیر دولتی  در مقابله با استانداردهای چندگانه بین المللی، The necessity of developing new non-governmental systems in dealing with multiple international standards،Amirali R. Davoudpour، Dissertation for LLM. (Legum Magister) in International Law

     
    ↩︎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *