روز: آوریل 3, 2024

در سیاست مفتی، تقدیم مردم به بیگانگان

در زمانی که ملیت، حق خاک و حق تولد به محل تفاخر تبدیل شده است، آیت ا… خامنه ای به پشتوانه قانونی غیر شرعی که حدود و تعزیر آن از قرآن و سنت هم مستفاد نمیگردد ، چوب حراج به ملت ایران زده و مخالفت با حجاب اجباری را کار […]

در اَشکال فلسفه جهان

حکیمان و فلاسفه بسیاری در باب فلسفه گیتی از جمله پیدایش و هدف از آفرینش غوث و تعمق کرده اند. در کنار فلاسفه و حکیمان ، تعالیم متعالی (ترانسندنتال) یعنی وحی ، داستان، اساطیر ، مکاشفات، شواهد ، منطق و مانند آن دانشی را در اختیار بشر قرار داده اند […]

جنگ اسرائیل با عروسکها – از جمله گریز فلسفی به نبردهای سامی-جهودی (برادرکشی)

به نظر میرسد نبرد اسرائیل با کودکان به درجه ای رسیده که به جای سلاح باید با عروسک با انها جنگید. گزیده ای از کتاب امثال سلیمان پسر داود نوشته ویلیام گلن، سال 1831 میلادی چاپ لندن توضیح : در این گزیده سلیمان پسر داود از ریختن خون بیگناهان و […]