روز: دسامبر 22, 2023

اهمیت نگرش فرا زمانی به موضوعات عمده (راهنمایی تاریخ)

دکتر امیرعلی رستم داودپور نخستین رساله ای که نگارش آن را بدون پیش زمینه قبلی آغاز کردم، رساله ای کوتاه بود به نام ” چه باید کرد؟” که در آن به برخی پرسشهای خویش از آنچه نقص میپنداشتم، از قبیل محبت و اهمیت نفوذ در قلب و اندیشه دیگران پاسخ […]