روز: آوریل 28, 2024

مواجهه سیاسی با نسل کشی

نخست وزیر بریتانیا در جلسه پارلمان این کشور در مقابل اعترلض یکی از نمایندگان مجلس به حمایت دولت بریتانیا از اسرائیل پس از کشف گورهای دست جمعی در خارج از بیمارستلن های غزه با عنوان کردن این مطلب که اسرائیل یک دولت دموکراتیک است از محکوم کردن این جنایات سر […]