روز: آوریل 16, 2024

نشانه‌های درگیری در جنگ اقتصادی

جنگ اقتصادی از دیدگاه عامه به فقر اشاره میگردد، اما در نگاه ویژه، جنگ اقتصادی را میتوان به مفهوم افقار (به فقر کشانیدن ) توصیف کرد. “افقار” نقطه متضاد افخار و زمانی است که فرد از جایگاه خویش “به زور” پایین کشیده شود. اگر مفهوم “زور” و “تجاوز” مطرح نباشد، […]