روز: دسامبر 29, 2023

خدا چیست؟

دکتر امیرعلی رستم تهماسب (داودپور) جنگهای مذهبی و فرقه ای، نزاعهای بین المللی، نیایشهای باشکوه، اراده های عظیم و همه حول محوری به نام خداخواهی و خداپرستی شکل میگیرد. خداپرستی نیروی محرکه عظیم و خداشناسی بازاری کم رونق تر از خداپرستیست زیرا دین و مذاهب مختلف به اندازه کافی از […]