تعمید پنجم، تعمید سیاست

نقطه شروع هر اندیشه ای بهتر است که به اجبار نباشد، ورود به عرصه اندیشمندی مانند ورود دینداران به فرقه و مسلک خود نیازمند تعمید است. تعمید یعنی قصد کردن برای انجام کاری که معمولا بنیادهای فکری دارد، برای انجام کارهای غریزی تعمید لازم نیست. این که سیاست و حکمت غریزی است یا محصول هنجار هوشمندانه محیط مییباشد باید تجزیه و تحلیل شود ولی عجالتا سیاست را محصول هوشمندانه محیط میدانیم که تفاوت آن با غریزه آن است که غریزه سیاسی در حیوانات برای شکار طعمه وجود دارد ولی سیاست به عنوان هنجار لزوما برای شکار نیست و در بالاترین نوع آن برای بازی کردن با مخاطب به کار میرود. در این هنجار هوشمندانه و طراحی شده سیاستمدار با آنکه توان شکار کردن مخاطب را به رویکردهای صادقانه دارد، با مخاطب بازی میکند و او را در چنبره اراده خویش باقی میدارد.

برای انسانی که مایل است استقلال و آزادی خود را حفظ کند وجود سیاست به عنوان راهکاری برای غلبه بر هنجار هوشمندانه محیط که او را دست پایین، بی عمل و باری به هر جهت نگاه میدارد لازم است. لذا تعمید سیاسی یعنی داخل شدن به اندیشه سیاستمدارانه که میانبرهای هوشمندانه را برای غلبه بر هنجارهای هوشمندانه محیطی که توسط عوامل پیشرفته طراحی میشوند را در اختیار قرار میدهد شاید لازم باشد.عوامل طراحی هنجارهای هوشمندانه محیط میتوانند حکومتها، ادیان، دوستان یا خانواده باشند. معمولا هنجارهای محیطی که توسط حکومتها و ادیان تعیین میشوند به دلیل عظمت قدرت اجرایی آنها به نوعی قانون و مقدس است. اما در مورد افراد حقیقی اگر این هنجارها با منافع شخصی تداخل داشته باشند به درگیری می انجامند.

تعمید سیاست به معنی قصد کردن برای وارد شدن به دانش سیاسی و در نهایت طراحی هنجار هوشمند میباشد. بدون این طرح آدمی همواره ابن الزمان یعنی فرزند زمان خویش خواهد بود و عوامل محیطی او را در چنگال قدرتمند خودشان محصور خواهند کرد.. پس از تعمید سیاست، آدمی وارد صفحه شطرنج زندگی و شاید تاریخ گردد که کنشهای او را به نتایج برد و باخت طبقه بندی خواهد کرد.فردی که به شایستگی هنجار هوشمند فردی خویش را طراحی کرده باشد میتواند در صفحه شطرنج زندگی بازیگر و کنشگر باشد و دیگران را نیز به بازی کشانده و ورود و خروج آنان از این هنجار به دست طراح صفحه شطرنج خواهد بود.

در اوستا راستی بزرگترین هنجار شناخته میشود، راستی نوعی سیاست است که در تقابل با بسیاری از مفاهیم دروغ قرار میگیرد و در تقابل با دسیسه ها نیز اگر چه حق دارد ولی زمان را میسوزاند. غلبه راستی بر هنجارهای هوشمند و دروغها اگر چه اجتناب ناپذیر ولی زمان بر است و لذا وعده راستی خارج از این دنیاست که آن را بهشت میگویند. خداوند در بهشت منتظر مردم نیکو و راستی مطلق است. راستی جواب دروغ و دسیسه را با مدرک و سند اثبات میکند و این مدارک و اسناد لزوما بایستی به دست آمده و تایید گردند و این فرآیند زمان بر راستی را پیر میسازد.

تعمید سیاست به عنوان پنجمین تعمید پس از تعمید آب، تعمید خون، تعمید آتش و تعمید با نور ازان کسیست که بداند راستی در جهان اگرچه پیروزمند ، مخالف زمان و پنهان است و سیاست نیز خدا آفریده و خداست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *