روز: می 15, 2018

مرگ آزادی در فلسطین

فلسطین

دیروز بار دیگر آزادی در فلسطین مرد، محال است انسان خود را آزاده بداند و حصر مردم در فلسطین را نبیند، محال است انسان دم از کودکان بزند و کشته شدن کودکان فلسطینی مانند محمد الدوره را در آغوش پدرش نبیند، محال است انسان دم از معرفت بزند و قدرت […]