روز: ژانویه 6, 2018

طفل جان از شیر شیطان باز کن

جناب مولوی میفرماید   طفل جان از شیر شیطان باز کن بعد از آنش با ملک پرواز کن   تفسیر این بیت زیبا اینست که هر حرکتی که میکنی امید و اراده و مقصد و هدف خود را از بداندیشان و بدخواهان جدا کن تا بتوانی به موفقیت برسی.پارادوکس رابطه […]