روز: ژانویه 5, 2018

آیا دولت تنها متولی جامعه است و مردم باید نقش خود را در اداره جامعه تعطیل کنند؟

دغدغه معیشت مردم از نظر آقای رئیسی دغدغه کوتاه مدتیست که باید حکومت پس از اعتراضات به آن التفات کند از نظر ایشان مردم باید اصل تصمیم گیری را فقط به حکومت اسلامی واگزار کرده و بنیاد نظام را بر دوش یک تن یعنی ولی فقیه استوار کنند از لحاظ […]