برچسب: ولی فقیه

پروژه های منجی سازی (ابدال سازی)

یکی از پروژه های اطلاعاتی دهه های اخیر که مجری آن (داخلی یا خارجی) مشخص نیست و با علاقه و شدت زیاد دنبال میشود، پروژه های منجی سازی و تخریبی میباشد. در راستای این پروژه ها، سرفصل های مسیح سازی ، روح الله سازی ، سوشیانت سازی و حتی شاهزاده […]

نظریه ولی فقیه آقای خمینی و فرشگرد آقای رضا پهلوی- نشستن بر اسب یاغی مقامات روحانی

با فحاشی و خشم و فحاشی شاید بتوان دیوی را برد و دیو دیگری را برجای آن نشاند که از هول و هراس بازگشت رقیبش باز هم چنان کند که حکومت اهریمنی ج. اسلامی کرد و میکند، اما آزادی آنجاییست که قلبها مقدس و نیتها نه رسیدن به حکومت بلکه […]