برچسب: فرشگرد

نظریه ولی فقیه آقای خمینی و فرشگرد آقای رضا پهلوی- نشستن بر اسب یاغی مقامات روحانی

با فحاشی و خشم و فحاشی شاید بتوان دیوی را برد و دیو دیگری را برجای آن نشاند که از هول و هراس بازگشت رقیبش باز هم چنان کند که حکومت اهریمنی ج. اسلامی کرد و میکند، اما آزادی آنجاییست که قلبها مقدس و نیتها نه رسیدن به حکومت بلکه […]

سوشیانت موعود دین زردتشت : برگرداندن شرف از دست رفته

سوشیانت موعود دین زردتشت است که از سوی زردتشت به عنوان نیکخواه و نیک آیین و فره ور دین وعده داده شده است. سوشیانت دارای فره ایزدی است به این معنا که خداوند اهورامزدا او را یاری میکند که شرف از دست رفته را به آیین زردتشت برگرداند. اما نخست […]