برچسب: سوسیال دموکرات

تشکیل هسته مرکزی حزب شیر و خورشید سرخ ایران

شیر و خورشید سرخ ایران در زمان تاسیس در ایران نمادی از کمک رسانی و همت در امر بیماران و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در ایران و سایر کشورها بود (شفا) و اکنون نماد (قانون) و بازگشتن به قانون و استانداردهای حقوق بشر در نگرش به حوادث بشری و طبیعی […]

سوسیال دموکراسی در ایران

پیرامون حزب سوسیال دموکرات و یا اجتماعیون عامیون در دوره مشزوطه و چگونگی شکل گیری و فعالیتهای آن گفتنی است: سابقه حزب سیاسی در ایران به شکل مشخص و در چارچوب تعریفهای مرسوم و کنونی از احزاب، به حدود صد سال قبل باز می گردد. عصر روشنگری در ایران از […]