برچسب: جنگ اقتصادی آمریکا

جنگ اقتصادی آمریکا و پشتوانه تاریخی و فرهنگی آن

توقیف نفتکش ایرانی

مقاله را به این جمله آغاز میکنیم که معمولا در نامه نگاریهای قدیمی ایرانی و انشای دانش آموزان قدیمی به کار میرود، پر واضح و مبرهن است که آمریکا برای توجیه ساخت و فروش اسلحه نیاز به یک هویت متخاصم دارد، هویتی که بتواند مردم خود را توجیه کند که […]