آزادی نیوز (ارگان انجمن قانون و شفا)


آزادی‌نیوز
یک گاهنامه و بولتن خبری با رویکرد سوسیال دموکراتیک در ایران است که به عنوان ارگان انجمن قانون و شفا ( سابق انجمن شیر و خورشید سرخ) فعالیت می‌کند. تجزیه و تحلیل اخبار بین‌المللی در آزادی‌نیوز ابتدا بر مبنای موازین حقوق بشر و سپس با تأکید بر منافع ملی انجام می‌شود.

سابقه احزاب سوسیال دموکرات: حزب سوسیال دموکرات یا اجتماعیون عامیون دارای یک سابقه تاریخی در فضای سیاسی ایران است که به حدود صد سال قبل بازمی‌گردد. شکل‌گیری این حزب و فعالیت‌های آن در دوران مشروطه قابل ملاحظه هستند است. در اوایل دوره قاجار، عواملی چون پیشرفت اروپا، حضور تاجران و دانشجویان اعزامی، و اصطکاک بین سلطنت و برخی علما به دلیل امتیازهای اعطا شده به اجانب، تحولات فکری را در ایران آغاز کرد. ورود اندیشه‌های دموکراتیک، قانون‌گرایانه، و گاهی سوسیال دموکرات و سوسیالیستی از اروپا و قفقاز نیز به وجود آمد و منجر به تشکیل انجمن‌ها و احزاب جدید شد.

تشکیل احزاب در دوران مجلس دوم: مجلس دوم ایران نقطه عطفی بود که گروه‌ها، انجمن‌ها و جمعیت‌های کوچک به احزاب جدی تبدیل شدند و اهداف خود را در قالب مرامنامه بیان کردند. حزب اجتماعیون عامیون به عنوان اولین حزب سیاسی مطابق با تحزب غربی در ایران تأسیس شد. این حزب که به نام حزب سوسیال دموکرات یا حزب همت قفقاز نیز شناخته می‌شد، نخستین شاخه آن در تبریز شکل گرفت. این حزب، شاخه مجاهد یا مجاهدین نامیده می‌شد و دارای یک کمیته سری کوچک با مرکزیت نهانی بود. با گذر زمان، حزب نام اجتماعیون را حذف کرد و واژه دموکرات را به جای آن انتخاب کرد.

اهداف حزب و مرامنامه: مرامنامه حزب اجتماعیون عامیون به وضوح اهدافی را مطرح کرد، از جمله تفکیک علنی دین از دولت، کاهش قدرت محلی برخی از سران عشایر، و تعریف جدیدی از ملیت که فراتر از ارتباطات مذهبی و قومی باشد. این حزب به تصویب حقوق مدنی، آزادی‌های گوناگون، و سیستم انتخاباتی مساوی و عمومی تأکید داشت. از دیگر ویژگی‌های حزب، توجه به مسائل امپریالیسم و تأکید بر تغییرات ساختاری اجتماعی بود.

نقش و تأثیرات حزب: با وجود اینکه دموکرات‌ها در مجلس دوم اقلیت بودند، اما تشکیلات و ایدئولوژی محکمی داشتند که به آنها قدرت بیشتری از تعداد اعضایشان می‌داد. اعضای حزب از توانایی نگارش مقالات تأثیرگذار و استفاده از روزنامه‌های مختلف بهره می‌بردند. مرامنامه حزب به تغییرات جدی در ساختار قدرت، اعلام جمهوری، و مخالفت با مجلس اعیان تأکید داشت.

به طور کلی، آزادی‌نیوز و انجمن قانون و شفا با تأکید بر اصول دموکراتیک، حقوق مدنی، و تغییرات اجتماعی، تلاش در ایفای نقش در فرآیند سیاسی ایران در دوران پرتنش کنونی دارد.