برچسب: خامنه ای

نفی اعتراضات توهین به ملت است

آقای خامنه ای خرسند از خاموش کردن توطئه ای که به گفته او خفه شد. اعتراضاتی که صد شهر را در نوردید و خروش ملتی دربند را در مقابل رژیم تا دندان مسلح به اسلحه و ایدئولوژی مرگبار باعث شد ، به گفته آقای خامنه ای در نطفه خفه شد، […]