متن کامل لایحه دفاعیه محمدرضا خاتمی در دادگاه رسیدگی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸

محمد رضا خاتمی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳؤال ﻣﺠﺮي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: »در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن راي ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﺸﻮر 39 ﻣﯿﻠﯿﻮن راي دادﻧﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آراء در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 32 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮده، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ از ﺟﻨﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 88 اﻋﺘﺮاض ﺟﺪي دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮده، در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮي اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزيﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺎ ورود ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮐﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد، ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪدادﺳﺮاى رﺳﺎﻧﻪ، دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ وﺻﻒ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﺎزﭘﺮﺳﻰ دادﺳﺮاى رﺳﺎﻧﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺲ ازﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﻰ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻤﻬﺎل ااز ﺳﻮى ﺑﺎزﭘﺮسﺟﻬﺖاراﺋﮥ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﺻﺎدر و ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﻣﻰﺷﻮ د. ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 1057 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﯽ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻨﯽ دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﺧﺎﺗﻤﯽ و دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن از ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ 1398/4/15 رأى دادﮔﺎه ﺑﺪوى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮى دﮐﺘﺮ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺻﺎدرﻣﻰﺷﻮد.

 

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺘﻦ ﻗﺮار دادﺳﺮا ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ 1057 اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ، ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از زواﯾﺎي ﻣﺒﻬﻢ و ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺳﺎل 1388 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دانلود فایل کامل به صورت پی دی اف

https://gofile.io/?c=8eJnYv

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *