روز: اکتبر 27, 2019

فرانسه و صدور مهره های بدل آزادی

فرانسوی ها در سال ۱٨٨۶ پس از اینکه مهره آزادی خویش را به آمریکا دادند وارد عرصه ای شدند که آن را شطرنج سیاسی مینامند. در این شطرنج فرانسوی ها با گشایش ناپلئونی دو مهره آزادی بدلی دیگر به ایران زدند، روح الله الموسوی اول که ایران را بدل به […]

بیانیه پدر روح الله دوم فرانسه در مورد غلط کردن روح الله

فرانسه دو بار به صورت ناپلئونی به ایران حمله کرد، یک بار روح الله موسوی خمینی را به ایران زد، بار دوم روح الله زم را انداخت. پدر روح الله که بیرحمانه اکنون روح الله را حاشا میکند همانیست که بیرحمانه نام خدای خودش را حاشا میکند و چنان از […]